Esgidiau Gaeaf Gorau (01/01/2022)

Esgidiau Gaeaf Gorau

ESGIDIAU GAEAF GORAU

Un o'r cwestiynau mwyaf poblogaidd mae pobl yn gofyn I ni yw "beth yw'r esgidiau gaeaf orau". Yr ateb syml yw'r rhai sy’n orau i chi!

Esbonnir hyn yn syml trwy ofyn y cwestiynau canlynol:

Pa weithgareddau y byddaf yn eu gwneud gyda'r esgidiau?

Pa amser o'r flwyddyn y cânt eu defnyddio?

Pa mor aml byddwch yn eu defnyddio?

Pa cramponau fyddai angen?

Beth yw fy nghyllideb?

Ydw i'n siopa ar-lein neu'n bersonol?

Pa weithgareddau y byddaf yn eu gwneud gyda'r esgidiau gaeaf?

Ydych chi'n anelu at gerdded llwybrau ar lefel isel a allai fod wedi rhewi neu gyda trwch o eira ysgafn neu efallai lwybrau coedwig sydd hefyd ag ardaloedd mwd a chorsiog yn y gaeaf? Ydych chi'n gerddwr mynydd haf rheolaidd sydd ag uchelgeisiau i fentro allan yn y gaeaf a phrofi'ch teithiau rheolaidd ond gyda gorchudd eira? Ydych chi eisoes wedi bod allan yn y gaeaf ac eisiau ychwanegu profiad pellach fel dringfeydd gaeaf gyda darnau fwy o rhew? Neu a ydych chi'n barod i brofi dringo gaeaf gyda thir serth, llwybrau technegol a rhew yn bennaf? Meddwl am yr hyn y byddwch chi'n ei wneud gyda'ch esgidiau yw'r cam cyntaf wrth ddod o hyd i'r esgidiau cywir. Rhaid iddynt delio gyda eich gweithgaredd tra hefyd bod yn gyffyrddus ac nid yn rhy dechnegol os nad oes angen iddynt fod.

Pa amser o'r flwyddyn y cânt eu defnyddio?

Ydych chi ar ôl pâr o esgidiau gaeaf i'w defnyddio o'r Gwanwyn i'r Hydref neu o'r gaeaf yn unig? A fyddant yn cael eu defnyddio ar gyfer tir corsiog a thraws gwlad yn ogystal â llethrau wedi'u gorchuddio ag eira neu'n benodol ar gyfer dringo iâ? Mae bod yn cyfforddus a chynnes yn nodweddion da ac mae rhywfaint o gyfaddawd yn bodoli wrth ddefnyddio esgidiau gaeaf ysgafnach. Ydych chi'n dda am gynnal esgidiau felly byddech chi'n ffafrio esgidiau lledr neu a oes angen esgidiau ysgafn alpaidd arnoch chi lle mae'r gwaith cynnal a chadw yn llai.

Pa mor aml y byddaf yn eu defnyddio?

A fyddant yn cael eu defnyddio yn y gaeaf yn unig neu a fyddant yn cael eu defnyddio am y rhan fwyaf o'r flwyddyn mewn cymysgedd o dywydd ac amodau? Ydych chi'n buddsoddi mewn esgidiau i bara blynyddoedd lawer o ddefnydd achlysurol neu esgidiau a fydd yn cael ei defnyddio am y rhan fwyaf o'r flwyddyn ac a allai bara dwy flynedd ar y mwyaf. Mae hefyd yn werth meddwl am yr hyn y byddwch chi'n ei wneud gyda'r esgidiau unwaith y bydd wedi mynd heibio ei orau. Allwch chi ail-osod yr esgidiau i ymestyn ei bywyd? Ydych chi'n gwybod yn rhywle a all trwsio esgidiau mynydd? A fyddant yn cael eu graddio i lawr i esgidiau haf neu hyd yn oed yn cael ei defnyddio yn yr ardd!

Pa cramponau fydd ei angen arnaf?

Gall y nifer fawr o ddewisiadau cramponau sydd ar gael fod yn ddryslyd ac weithiau'n gamarweiniol. Unwaith eto, mae'n dibynnu ar yr hyn rydych chi am gael y cramponau ar ei gyfer. Defnydd ysgafn achlysurol, defnydd canolig ar dir mwy serth neu gramponau technegol ar gyfer dringo iâ? Mae'n debyg y bydd y dewis o esgid yn eich arwain tuag at y dewis o gramponau ond gwnewch yn siŵr eu bod yn ffitio'ch esgidiau ac yn gallu ymdopi â'r hyn rydych chi am iddyn nhw ei wneud.

Beth yw fy nghyllideb?

Mae hwn yn bwynt pwysig i'w ystyried cyn prynu esgidiau'r gaeaf. Ni all pawb fforddio £ 250 / £ 350 ar gyfer esgidiau'r gaeaf felly mae angen gyllideb a chadwch ati. Mae yna lawer o mannau sy'n cynnig esgidiau gaeaf ail law, yn aml mewn cyflwr da iawn. Mae'r ffaith eu bod yn gostus yn ei gwneud hi'n bwysicach fyth dewis yn ofalus cyn prynu! Mae marchnata modern yn chwarae rhan wrth ein denu i rannu gyda'n harian - trwy sefydlu atebion i'r cwestiynau a ofynnir yma, dylech allu cyfyngu'r risg o wneud camgymeriad costus!

Ffit a chysur

Rhaid iddynt gyd-fynd yn iawn â'ch sanau cerdded gaeaf arferol yn ogystal ag unrhyw insoles ychwanegol y gallai fod eu hangen arnoch neu eu defnyddio. Yn aml, dylai newid yn y criau gywiro unrhyw prydrion bach neu fannau poeth. Byddwch yn defnyddio'r esgidiau mewn amodau heriol felly gwnewch yn siŵr eu bod yn gyffyrddus!

Ydw i'n siopa ar-lein neu'n bersonol?

Rydym yn annog siopa'n lleol ac yn bersonol. Fodd bynnag, weithiau siopa ar-lein yw'r dewis cywir. Pa un bynnag a ddewiswch - peidiwch byth, byth â brysio neu deimlo eich bod yn gorfod prynu esgidiau gaeaf. Mae'n llawer gwell ymchwilio a phrynu mewn da bryd yn hytrach na phrynu'r esgidiau anghywir ar gyfer cwrs neu weithgaredd, yr ymrwymwyd iddo ar fyr rybudd.

...........................................................................................................................

Crynodeb

Peidiwch â rhuthro i brynu, ymchwilio yn dda ac mewn da bryd.

Cyffyrddus a'r esgidiau cywir ar gyfer y gweithgaredd cywir

Cadwch at eich cyllideb

Cydweddwch y cramponau â'r esgidiau gaeaf

Anelu i gael esgidiau'r gaeaf a fydd hefyd yn croesi drosodd i dywydd gwaeth y Gwanwyn a'r Hydref

Wrth gwrs mae yna ffactorau eraill i'w hystyried fel y ffurf o paru esgidiau gaeaf a chramponau a gwasanaethau arbennig mewn siopau ond gobeithio bod yr erthygl uchod o leiaf wedi rhoi ychydig o syniadau i chi o beth i feddwl amdano cyn prynu'ch esgidiau gaeaf.