Sgiliau Mynydd yn Eryri

Mae ein cwrs Sgiliau Mynydd yn ddewis delfrydol i gerddwyr sydd â diddordeb mewn trosglwyddo eu sgiliau cerdded i dir mwy mynyddig. Mae'r ddau ddiwrnod yn ffordd wych o ddysgu sgiliau sylfaen ar gyfer cerdded mynyddoedd yn mwy hyderus ac annibynnol. Rydyn ni'n sicrhau bod gennych chi ddigon o gyfleoedd i brofi ac ymarfer sgiliau newydd a byddwch chi'n treulio dau ddiwrnod yn cerdded mynyddoedd syfrdanol Eryri. Byddwn yn ymdrin â sut i gynllunio teithiau cerdded mynyddoedd, deallt tywydd mynyddig a sut mae'n effeithio ni wrth gerdded, llywio, gweithdrefnau brys a llawer mwy!

Dyma be oedd Paul o Lerpwl yn meddwl o'r cwrs:

"Wedi mynychu cwrs sgiliau mynydd yr wythnos hon gyda Stephen. Stwff gwych. Wedi dysgu digon o dechnegau ymarferol da ar llywio, cynllunio taith, ac aros yn ddiogel yn y mynyddoedd. I gyd wedi eu rhoi drosodd mewn ffordd ddigynnwrf, anfeirniadol. Boi gwybodus iawn a chwmni da. Byddwn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sydd am gwella eu sgiliau a magu hyder yn y mynyddoedd!"

Sgiliau Mynydd yn Eryri


Yn addas i

 • Cerddwyr bryn rheolaidd
 • Unigolion
 • Grwpiau bychain

Cyrsiau yn cynnwys

 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

2 diwrnod

Cost y cwrs

£150

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

2 ddiwrnod

Argaeledd

Ia


Dyddiadau

Dyddiad Cwrs Pris
23-07-2022 2 Ddiwrnod £150
03-08-2022 2 Ddiwrnod £150
17-09-2022 2 Ddiwrnod £150

Dewis dyddiad cwrs & archebu nawr!


Disgrifiad o’r cwrs

Mae ein hyfforddwyr yn brofiadol, wedi'u hyswirio, cymhwysedig a byddant yn sicrhau eich bod chi'n mwynhau'r ddau ddiwrnod wrth ddatblygu'ch sgiliau ar gyflymder cyson a blaengar. Yn ddelfrydol, bydd gennych rywfaint o brofiad sylfaenol o gerdded bryniau a mynd am uchelfannau gan y byddwn yn anelu at gynnwys rhywfaint o sgramblo syml dros y ddau ddiwrnod. Ar ôl i chi archebu byddwn yn anfon rhestr offer a llythyr ymuno atoch gyda gwybodaeth am y ddau ddiwrnod ac rydym bob amser ar gael i gael cyngor neu sgwrs os oes gennych unrhyw bryderon!

Nodyn: Mae ein holl staff yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y cwrs

 • Cyfarfod 9yb diwrnod cyntaf 
 1. Trafod y ffactorau sydd yn effeithio ar gynllunio taith ar fynydd gan gynnwys tywydd, dillad a pheryglon.
 2. Datrys problemau a chynllunio taith drwy dir mynyddig.
 3. Mynediad a chadwraeth, cymorth cyntaf a gweithdrefnau argyfwng.
 4. Llywio yn cynnwys mapiau ac offer technegol.
 5. Taith i mewn i dir mynyddig sy'n cynnwys trafod ac ymarfer themâu'r cwrs.
 6. Diwrnod  yn gorffen oddeutu 5yh gydag adborth a thrafod elfennau'r ail ddiwrnod.

Bydd Diwrnod 2 yn barhad o bynciau'r cwrs o fewn taith fynyddig wrth fwynhau rhai o'r golygfeydd gorau yn Eryri!

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau eraill a gostyngiadau grŵp.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Cofrestrais ar y cwrs sgiliau mynydd yn y gobaith o ddysgu rhai sgiliau mynydda sylfaenol a dod yn fwy hyderus ar y mynyddoedd. Rhagorodd y cwrs ar fy holl ddisgwyliadau. Gwnaethom ymdrin â'r holl agweddau yr oeddwn wedi gobeithio amdanynt, a mwy. Nid oeddwn erioed wedi defnyddio map a chwmpawd ac erbyn hyn rwy'n teimlo'n hyderus y gallaf gynllunio llwybr yn ddiogel a llywio'r llwybr. Atebwyd yr holl bryderon a gefais, ac rwyf bellach yn teimlo'n hyderus i fentro allan ar fy mhen fy hun. Gwnaethom hefyd gwmpasu gwahanol diroedd trwy gydol y cwrs. Sicrhaodd Stephen fod cyflymder y cwrs yn addas i bawb a'i gwnaeth yn bleserus i bawb. Trwy gydol y dydd dysgais lawer iawn am fywyd gwyllt, hanes, daearyddiaeth a daeareg yr ardal. Fe wnes i fwynhau'r cwrs yn fawr ac rwy'n ei argymell i unrhyw un sydd â diddordeb mewn mynydda.
Caroline

Wedi treulio dau ddiwrnod gyda Steve a'i dîm yn gwneud cwrs sgiliau mynyddoedd - roedd popeth amdanyn nhw o'r dechrau i'r diwedd yn dda iawn. Yn wybodus, yn gyfeillgar ac yn gefnogol bob cam o'r ffordd - byddwn yn bendant yn eu hargymell a byddaf yn bendant yn eu defnyddio eto.
Matt

Diolch am yr hyfforddiant gwych! Ddaru ni fwynhau'r cwrs yn fawr a ddoe rhoddwyd yr sgiliau hynny i ymarfer trwy gynllunio, llywio a gyrraedd Glyder Fawr. Roeddem wrth ein bodd! Byddwn ni'n ôl ar gyfer y cwrs sgiliau gaeaf !!
Sophie a Chris

Dau ddiwrnod gwych ar gwrs sgiliau mynydd hefo Stephen. Addasodd y dysgu i weddu sgiliau pob unigolyn o fewn y grŵp. Gwnaeth hyn mewn ffordd gyfeillgar a gwybodus gyda'r lefel gywir o her.
Paul

Mynychais gwrs sgiliau mynydd yr wythnos hon gyda Stephen. Wedi dysgu digon o dechnegau ymarferol da ar lywio, cynllunio llwybrau, ac aros yn ddiogel yn y mynyddoedd. Mae pob un yn cael ei roi mewn modd tawel, heb farn. Dyn pleserus iawn a chwmni da. Byddwn yn argymell y cwrs hwn i unrhyw un sy'n ceisio gwella eu sgiliau ac ennill hyder yn y mynyddoedd!
Allen

Dyn gwych, cwrs gwych, byddwn yn argymell i unrhyw un. Wedi cael amser gwych yn y mynyddoedd gyda phobl wych. Diolch i chi Steve.
Dawn


Lluniau