Profiad Mynydd 5 Diwrnod

Treuliwch bum diwrnod wedi ymgolli ym mynyddoedd Eryri ar ein cwrs sgiliau mynydd cyflawn. Byddwch yn dysgu sgiliau newydd, yn adnewyddu rhai sy'n bodoli eisoes ac ar ddiwedd yr wythnos yn teimlo'n fwy hyderus i gael eich anturiaethau eich hun!

 • Dau ddiwrnod o gerdded mynydd,yn cynnwys llywio gyda rhywfaint o sgramblo hawdd
 • Cyflwyniad undydd i ddringo creigiau / lefel dechreuwyr
 • Taith mynydd ddeuddydd gyda gwersyll gwyllt dros nos

Profiad Mynydd 5 Diwrnod


Yn addas i

 • Oedolion
 • Erioed wedi gwersylla'n wyllt o'r blaen neu gyda phrofiad cyfyngedig
 • Erioed wedi dringo creigiau o'r blaen neu wedi cael profiad cyfyngedig
 • Eisiau dysgu sgiliau mynydda newydd neu adnewyddu rhai presennol
 • Gallu bod allan yn cerdded am hyd at 6 neu 7 awr y dydd
 • Eisiau cael pum diwrnod ffantastig ym mynyddoedd Eryri!

Cyrsiau yn cynnwys

 • Trafnidiaeth yn ystod y cwrs
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Offer technegol
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol
 • Llogi pabell, stôf, offer coginio a mat cysgu
 • Un math gwersylla prif bryd, pwdin a brecwast
 • Llogi sach cefn i wersylla

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

5 diwrnod

Cost y cwrs

£395

Cymhareb cwrs

1:4

Yr amser sy’n ofynnol

5 Diwrnod

Argaeledd

Ia


Dyddiadau

Dyddiad Cwrs Pris
30-05-2022 5 Diwrnod £395
25-07-2022 5 Diwrnod £395
19-09-2022 5 Diwrnod £395

Dewis dyddiad cwrs & archebu nawr!


Disgrifiad o’r cwrs

Byddwch eisoes yn gerddwr bryniau, wedi cerdded mynyddoedd ac eisiau estyn eich teithiau i'r mynyddoedd am fwy nag un diwrnod. Fel rhan o’r pum diwrnod byddwn yn dilyn silabws ein cwrs Sgiliau Mynydd profedig sy’n cynnwys cynllunio, tywydd, llywio, peryglon a gweithdrefnau brys, dewis llwybrau, mynediad a’r amgylchedd a llawer mwy. Mae'r diwrnod dringo creigiau wedi'i anelu at ddechreuwyr ond gall hefyd fod yn gyfle i rai ail afael ar ddringo craig ac i orffwys ein coesau cyn i ni anelu am gwersylla dros nos. Byddwn yn ymdrin â chynllunio ar gyfer gwersylla, crefft gwersylla gan gynnwys sut i godi pabell, defnyddio stôf a gofalu amdanoch eich hun yn yr awyr agored. Rydym yn gorffen yn gynnar yn y prynhawn ar y dydd Gwener mewn caffi lleol lle mae cinio ysgafn yn gynwysedig.

Bydd angen i chi ddod â'ch dillad awyr agored eich hun gan gynnwys sach cefn, esgidiau addas a dillad glaw yn ogystal â'ch sach gysgu eich hun ar gyfer yr gwersylla. Os gwelwch yn dda dowch â'ch byrbrydau a'ch diodydd eich hun bob dydd. Cwrs hyfforddiant yn unig yw hwn felly ni chynhwysir unrhyw fwyd na llety ar wahân i'r rhai hynny fel rhan o gyfnod yr alldaith.

Mae croeso i chi ddod â'ch pabell, stôf, tanwydd ac offer coginio eich hun ond mae'n rhaid iddyn nhw ffitio i mewn i sach deithio gwersylla ynghyd â'ch eitemau arferol y byddech chi'n eu cario mewn sach deithio dydd fel het, menig, dillad gwrthddŵr ac ati. Cysylltwch â ni os ydych chi'n ansicr .

Rhoddir manylion llawn unwaith y byddwch wedi archebu lle ac mae gwybodaeth ychwanegol hefyd ar gael yn ein telerau ac amodau y gellir eu lawrlwytho.

Mae croeso i chi gysylltu â ni am gyngor neu os oes gennych unrhyw gwestiynau cyn archebu.

Mae angen 2 berson wedi archebu lle ar y cwrs er mwyn iddo fynd ymlaen.

 

Nodyn: Mae ein holl staff yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y cwrs

 • Diwrnod 1 - Byddwch yn cwrdd â'ch hyfforddwr am 9yb, gwirio'r cit a thrafod gweithgareddau'r wythnos ac yna mynd allan am eich diwrnod mynydda cyntaf. Byddwn yn trafod cynllunio, y tywydd ac yn cyflwyno sgiliau llywio. Gorffen tua 5yh.
 • Diwrnod 2 - Diwrnod mynydd prysur a hir gyda digon o ymarfer llywio, sgramblo hawdd a sgiliau eraill. Gorffen tua 5yh
 • Diwrnod 3 - Diwrnod dringo creigiau wedi ei anelu at lefel ragarweiniol. Byddwn hefyd yn ymweld â siop awyr agored leol i edrych ar wahanol offer dringo ac awyr agored. Gorffen tua 3yh er mwyn i chi allu paratoi ar gyfer y taith gwersylla dros nos.
 • Diwrnod 4 / nos - Cyfarfod am 9.30yb a mynd allan ar yr taith gwersylla. Byddwn yn treulio'r noson yn y mynyddoedd yn dysgu am grefft gwersylla. Os bydd yr amodau'n caniatáu efallai y byddwn yn cael cyflwyniad i llywio gyda'r nos.
 • Diwrnod 5 - Bydd dechrau cynnar yn ein gweld yn gadael y maes gwersylla ac yn cychwyn ar ein taith yn ôl i gaffi lleol lle byddwn yn cael cinio ysgafn a thrafodaeth am anturiaethau’r dyfodol cyn cychwyn adref canol pnawn.

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Lluniau