Llywio yn Eryri

Cyfle i wella eich sgiliau llywio a darllen map ar ein cyrsiau yn Eryri. Byddwn yn ymdrin â gwahanol fathau o fapiau, sumbolau, technegau, camu, amseru, strategaethau, llywio mewn tywydd gwael, technoleg mapio a dyfeisiau, beth i'w wneud pan fydd yn mynd o'i le a llawer mwy!
Rydym yn throsglwyddo ein gwybodaeth mewn ffordd gyfeillgar ac ymarferol fel eich bod yn cael y gorau o'r cwrs.
Yn addas ar gyfer dechreuwyr i lefel ganolradd, rydym yn darparu ar gyfer gwahanol lefelau gallu ar y cwrs ac mae ein hyfforddwyr yn arbenigwyr ar sicrhau bod pawb yn derbyn gofal ac yn cael y gorau o'u profiad.

Dyma be oedd Kala o Lundain yn meddwl o'n cwrs llywio undydd:

"Diwrnod allan anhygoel gyda Stephen ddoe yn dysgu sgiliau hanfodol. Roeddem ni allan trwy'r dydd yn dysgu sut i llywio gyda map a chwmpawd wrth wneud taith gerdded hyfryd. Roedd Stephen hefyd yn rhagorol yn y cyfnod cyn y diwrnod allan trwy gadw mewn cysylltiad, cynghori ar ardaloedd i aros ynddynt, argymell gwely a brecwast hyfryd a hyd yn oed ddarparu gwasanaeth tacsi. Roedd yr holl bethau bach yn ychwanegu at yr hyn sydd wedi bod yn brofiad rhyfeddol. Rwy'n mynd i ffwrdd gyda llawer mwy o hyder ar y mynyddoedd! Diolch Anelu! "

Llywio yn Eryri


Yn addas i

 • Unigolion
 • Grwpiau bychain
 • Cael profiad llywio
 • Dysgu darllen fap
 • Lefel dechreuwyr i canolog

Cyrsiau yn cynnwys

 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Offer diogelwch grŵp
 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Hyfforddwr cymwys, yswiriedig a phrofiadol

Crynodeb o’r cwrs

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Hyd y cwrs

1 diwrnod

Cost y cwrs

£70

Cymhareb cwrs

1:6

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dyddiadau

Dyddiad Cwrs Pris
14-09-2022 2 Ddiwrnod £70
17-09-2022 1 Diwrnod £70
12-10-2022 1 Diwrnod £70
15-10-2022 1 Diwrnod £70
02-11-2022 1 Diwrnod £70
05-11-2022 1 Diwrnod £70
01-12-2022 1 Diwrnod £70
17-12-2022 1 Diwrnod £70

Dewis dyddiad cwrs & archebu nawr!


Disgrifiad o’r cwrs

Nod y cyrsiau llywio yw cynyddu eich gwybodaeth a gwella'ch hyder i lywio'n annibynnol. Fe'ch gwneir i deimlo'n gartrefol, gan ddysgu ar gyflymder cyfforddus. Bydd y cyrsiau yn cael ei gynnal ar y Carneddau, cyfres o fryniau a mynyddoedd uwchben pentref Bethesda. Efallai y byddwn yn ymweld â lleoliadau eraill gerllaw i wneud y gorau o'r tywydd.
Ar ôl i chi archebu byddwn yn anfon rhestr offer a llythyr ymuno atoch gyda gwybodaeth ac rydym bob amser ar gael i gael cyngor neu sgwrs os oes gennych unrhyw bryderon!

Nodyn: Mae ein holl staff yn gymwys, wedi'u hyswirio, yn brofiadol ac yn meddu ar gymwysterau cymorth cyntaf cyfredol.

Amserlen y cwrs

 1. Cyfarfod am 9yb
 2. Trafod mapiau, offer, cynllunio, tywydd, prosesau argyfwng, mynediad a chadwraeth.
 3. Taith ar bryniau lleol i ymarfer mordwyo yn cynnwys dulliau gwahanol, amseru, dod o hyd i lwybrau a defnyddio map a chwmpawd yn effeithiol.
 4. Cwrs yn gorffen oddeutu 5yh pob diwrnod.

Mae amseroedd ar y mynydd yn rhai bras.

Cysylltwch â ni i gael dyddiadau eraill a gostyngiadau grŵp.

Fydd manylion llawn yn cael eu gyrru allan ar ôl taliad llawn a chwblhau'r ffurflen.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.

 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho

POLISÏAU PREIFATRWYDD, CWCIS A GDPR

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r cwrs

Cawsom ddiwrnod gwych ar ein cwrs llywio, methu aros i ymarfer gyda'n sgiliau newydd, diolch i Steve am fod mor amyneddgar ac egluro pethau yn nhermau clir i ni. Argymell yn llawn y cwrs hwn - yn werth chweil.
Karen

Diwrnod gwych ar y Carneddau heddiw gyda Steve. Roedd y cwrs llywio yn wych. Dysgais lawer gyda map a chwmpawd ynghyd â gwybodaeth am y mynyddoedd a hanes lleol yr ardal. Byddwn yn argymell yn gryf archebu lle ar un o'r cyrsiau hyn y mae Steve yn ei redeg. Rwy'n edrych ymlaen at fynd ar yr un nesaf. Diolch Steve.
Dafydd

Amazing day out with Stephen yesterday learning essential skills. We were out all day learning how to navigate with a map and compass whilst doing a beautiful walk. Stephen was also excellent in the lead up to the day out by keeping in touch, advising on areas to stay in, recommending a lovely bed and breakfast and even providing pick up service on arrival. All the little things added up to what has been a wonderful experience. I'm going away with lots more confidence on the mountains! Thank you Aim Higher!
Kala SN, England

Yn ddiweddar, mwynheais ddiwrnod allan gwych gyda Stephen ar gwrs sgramblo / llywio wedi'i deilwra un diwrnod, a brynwyd yn garedig fel anrheg i mi gan fy mhartner. Roedd Stephen yn brofiadol ac yn broffesiynol iawn, gan greu amgylchedd hamddenol a chyfeillgar. Roedd yn wych am asesu meysydd yr oeddwn angen gwella arnynt a sicrhau fy mod yn cael y gorau o fy niwrnod, mwynheais y wybodaeth ychwanegol o amgylch y ddaeareg a'r fflora lleol hefyd. Roeddwn i wedi sylweddoli pa mor rhydlyd roedd fy sgiliau cynllunio, llywio a sgramblo wedi dod, yn enwedig ar ôl y flwyddyn ddiwethaf. Y cwrs oedd yr union beth yr oeddwn ei angen, mae gen i sylfaen gadarn i barhau i ymarfer ynddo. Byddwn yn argymell yn fawr i unrhyw un sy'n caru treulio amser yn y mynyddoedd neu sydd eisiau gwneud hynny yn y dyfodol, rwy'n credu beth bynnag fo'ch lefel bresennol, byddech chi'n dal i ddysgu llawer gan arweinydd mynydd profiadol ac ennill gwybodaeth hanfodol am amser diogel allan yn y mynyddoedd . Diolch eto Steve, yn edrych ymlaen at y diwrnod nesaf!
Paul


Lluniau