Yr Wyddfa yw'r mynydd uchaf yng Nghymru. Mae'n un o'n tirnodau enwocaf ac mae'n ddealladwy yn boblogaidd iawn. Yn edrych dros bentref Llanberis, mae'r Wyddfa yn cynnig golygfeydd o arfordir Gogledd Cymru, y Carneddau, Glyderau ac ymhellach. Mae yna nifer o lwybrau i fyny'r mynydd hardd hwn ac rydyn ni'n cynnig gwasanaethau tywys i bob un ohonyn nhw, trwy gydol y flwyddyn. Rydym yn gwneud ein gorau glas i helpu i edrych ar ôl y dirwedd fynyddig fregus yma a byddwn yn eich cyflwyno i'r hanes, cymunedau lleol a chwedlau Yr Wyddfa!

Yr Wyddfa


Yn addas i

 • Bobl sy'n awyddus i gyrraedd copa'r Wyddfa.
 • Pobl edrych am brofiad Gymreig o'r Wyddfa!

Cyrsiau yn cynnwys

 • Tystysgrif Presenoldeb
 • Rhestr offer a cyngor cyfeillgar
 • Tywyswr gyda phrofiad, cymhwyster ac yswiriant
 • Offer diogelwch grŵp

Crynodeb o’r teithiau

Anhawster

Y ffitrwydd sy’n ofynnol

Teithiau

1 diwrnod

Cost y teithiau

£180

Cymhareb teithiau

1:8

Yr amser sy’n ofynnol

1 diwrnod

Argaeledd

Ia


Dechrau

Dyddiad dechrau’r teithiau

Dechrau: 12 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 13 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 14 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 16 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 30 Oct 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 17 Nov 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 18 Nov 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 09 Dec 2021 - ( 1 diwrnod )

Dechrau: 20 Dec 2021 - ( 1 diwrnod )


Basged siopau

Mae eich basged siopau yn wag...

Disgrifiad o’r teithiau

Byddwch yn cwrdd â'ch tywysydd cyfeillgar ym mhentref Llanberis am 08.45 i gael gwirio dillad ac offer a chwblhau cynlluniau ar gyfer y diwrnod.

Bydd yr union lwybr yn dibynnu ar yr amodau tywydd a ffactorau eraill ond mae'r llwybr a ffefrir gennym yn cynnwys mynd â thrafnidiaeth gyhoeddus o Llanberis i Pen y Pass (tocyn wedi'i gynnwys) a cherdded llwybr Pen y Gwryd i'r copa.

Mae'n llwybr sy'n dod â ni i ganol yr Wyddfa. Mae'n ystumio ei ffordd i fyny trwy olygfeydd syfrdanol a llethrau mynyddig. Er bod llawer o'r daith ar lwybr sefydledig mae yna fannau lle mae'n ofynnol i ddefnyddio'ch dwylo i symud yn ddiogel. Ar ôl treulio peth amser yn ardal y copa, rydym yn disgyn llwybr Llanberis sy'n cynnig golygfeydd gwych i Ynys Môn.

Gall cyfanswm y taith fod rhwng 7 a 9 milltir. Dylech fod yn barod i gerdded rhwng pump a saith awr dros dir mynyddig ond ar gyflymder cyson. Peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n hynod o heini ond mae'n helpu i gael lefel sylfaenol o ffitrwydd fel eich bod chi'n mwynhau'ch diwrnod. Cysylltwch â ni os ydych yn ansicr neu os hoffech gael cyngor.

Mae'r gost yn gyfradd ddydd gynhwysol sy'n golygu pan fyddwch chi'n archebu, mae'n cael ei archebu ar eich cyfer chi yn unig neu ar eich cyfer chi a hyd at 7 aelod ychwanegol o'ch grŵp. Mae hyn yn golygu, yn wahanol i gwmnïau eraill, ni fyddwn yn canslo eich archeb oherwydd niferoedd annigonol. Rydyn ni'n cadw ein cymarebau'n isel fel eich bod chi'n cael profiad personol o ansawdd ac p'un a ydych chi'n deithiwr unigol neu'n dod â rhai ffrindiau gyda chi, fe wnawn ni'n siŵr eich bod chi'n derbyn gofal. Mae gennym Wobr Llysgennad Aur Eryri ac rydym yn Arbenigwr Ymweliad â'r Wyddfa sy'n golygu ein bod wedi buddsoddi amser ac ymdrech i wella ein gwybodaeth fel eich bod chi'n cael profiad o'r radd flaenaf.

Cysylltwch â ni am ddiwrnodau tywys preifat a gostyngiadau grŵp. Rydym yn cynnig y teithiau cerdded hyn trwy'r haf a'r gaeaf a gallwn drefnu dyddiad sy'n addas i chi.

Nodyn: Mae ein holl arweinyddion yn brofiadol, gyda'r cymhywsterau priodol ac yn awyddus i ddarparu’r profiadau gorau posib i chi tra’n sicrhau eich diogelwch.

Amserlen y teithiau

 • 08.45yb cyfarfod yn Llanberis
 • 9.00yb cychwyn y daith
 • 12.30yh cyrraedd y copa
 • 1yh cychwyn o'r copa
 • 4yh cyrraedd Llanberis

Amseroedd bras yw rhain.

Bydd yr holl fanylion yn cael eu gyrru atoch wedi i chi gwblhau'r ffurflen a thalu.

Darllenwch neu lawrlwythwch ein telerau ac amodau.
 

TELERAU AC AMODAU

Lawrlwytho


Adolygiadau o’r teithiau

Ymchwiliais i Anelu Aim Higher o Ganada ac ni allwn fod wedi bod yn hapusach y dewisais nhw. Roedd Steve yn gymorth mawr gyda'r archeb ac yn brydlon ac yn broffesiynol gyda'r holl ohebiaeth e-bost. Ar y diwrnod y gwnaethom ddringo'r Wyddfa roedd Steve yn wych. Roedd yn gefnogol ac fe helpodd fi darparu polion a rheoli fy nghyflymder wrth i'm coesau losgi! Roeddwn bob amser yn teimlo'n ddiogel yn ei ddwylo. Mae hefyd yn dywysydd gwybodus iawn sy'n gwybod hanes a daeareg leol ac roedd yn brofiad gwych. Roedd cael eich tywys i fyny'r Wyddfa gan Gymro lleol profiadol sy'n llysgennad gwych i'r awyr agored a Chymru yn brofiad gwych. Gallaf roi fy argymhelliad cryfaf i Anelu Aim Higher. Diolch Steve am ddiwrnod gwych ar yr Wyddfa!
Graham

Dal i wenu ddyddiau ar ôl cerdded i copa'r Wyddfa, yn bennaf oherwydd arweiniad medrus Stephen. Fe sicrhaodd fy mod i'n teimlo'n ddiogel ar fore glawiog ym mis Ionawr gyda gwyntoedd o 45 mya ac eira ar yr copa, wrth adeiladu fy hyder mewn ffordd cyfeillgar a galluog. Hefyd, diddorol iawn dysgu am yr ardal lleol a sut ffurfiwyd mynyddoedd Eryri. Lluniau a fideos rhyfeddol a anfonwyd yn brydlon, yn hynod broffesiynol ac yn brofiad hwyliog. Rwyf yn edrych ymlaen at eu hailadrodd gydag Anelu!
Cleient preifat

Un flwyddyn yn ddiweddarach a lluniau wedi codi ar fy ffon. Am ddiwrnod anhygoel a gawsom ni oll. Dwi'n ofn uchder ond roeddwn i'n gwybod fy mod eisiau goncro fy ofn, roedd Steve wedi fy helpu yr holl ffordd.Mae'n gwneud i mi am ddringo mwy a throsodd. Diolch am eich sgiliau a'ch gwybodaeth.
Louise a ffrindiau


Lluniau